Skip to main content

Bài 1: Sử dụng cấu trúc đơn giản của LINQ: Where (Phần 2)

VD1: Đây là ví dụ về cấu trúc Where-Index: Trả về chữ số có chiều dài lớn hơn giá trị của số đó.
public void Linq5()
{
  string[] digits = { "zero", "one", "two", "three", "four", "five", "six", "seven", "eight", "nine" };

  var shortDigits = digits.Where((digit, index) => digit.Length < index);

  Console.WriteLine("Short digits:");
  foreach (var d in shortDigits)
  {
    Console.WriteLine("The word {0} is shorter than its value.", d);
  }
}
Result
Short digits:
The word five is shorter than its value.
The word six is shorter than its value.
The word seven is shorter than its value.
The word eight is shorter than its value.
The word nine is shorter than its value.

VD 2:
var query = people 
      .Where(p => p.ID == 1) 
      .Select(p => new { p.FirstName, p.LastName } ); 
Từ khóa "from bị loại bỏ. Mệnh đề "where" và "select" được chuyển thành 2 phương thức:  Where<T>() và Select<T>(). Đây là 1 đặc điểm mới của C# 3.0 gọi là Extension Methods (Phương thức mở rộng).
Một đặc điểm khác nữa của C# 3.0 là sử dụng biểu thức Lambda (Lambda expressions). (Đơn giản việc sử dụng delegates và phương thức anonymous (phương thức ẩn danh)).
"=>": được hiểu đơn giản trong C# là "goes to".
Trong ví dụ 1, biến digit là 1 đối tượng của tập hợp digits, index là chỉ số phần tử digit trong digits (mình tạm hiểu như thế).
digit.length<index là biểu thức so sánh của câu điều kiện Where.
Xét ví dụ 2:
Vậy tại sao không ghi thẳng là people.Where(p.ID==1)?
Thứ 1: p là biến gì? Trình biên dịch không hiểu.
Thứ 2: Do Where là Extension Method (phương thức mở rộng) từ People nên buộc kiểu của p phải là people.
Để đơn giản, ta dùng biểu thức delegate để minh họa. (Delegate được hiểu đơn giản là con trỏ trỏ đến hàm trong C/C++)
Func filter = delegate(Person p) { return p.ID == 1; }; 
      var query = people 
            .Where(filter) 
            .Select(p => new { p.FirstName, p.LastName } ); 
 
      ObjectDumper.Write(query); 

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.