Tìm hiểu về reflection trong .NET

Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi qua 3 phần chính: Assembly, Reflection, và cách thực thi 1 phương thức trong reflection.

Assembly

Assembly là một thư viện gồm các đoạn code đã được dịch sẵn, do đó có thể chạy được bởi nhiều chương trình khác. Các chương trình khác chỉ cần bổ sung thư viện này và gọi các hàm trong thư viện, các hàm sẽ chạy ngay (do đã được dịch sẵn) mà không cần bộ dịch ngôn ngữ tương ứng và người viết chương trình cũng không cần tốn công viết lại các hàm đó nữa.
Một vài Properties trong Assembly

Build và Deploy ASP.NET Applicaiton lên Azure Web App bằng Visual Studio Online

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách build 1 project đơn giản trên VSO và thực hiện deploy trên Azure. Quá trình đó gọi là CI và CD
 • CI là quy trình tự động build (và chạy test nếu có) ngay khi code bạn được commit hoặc check in lên project repository trên source control team bạn. Cho phép bạn nhận được các feedback tức thì về việc code bạn có khả thi khi build và sẵn sàng để deploy chưa.
 • CD là quy trình tự động chạy deploy khi có build mới thành công.
 • Kết hợp lại với việc sử dụng CI và CD khi có sự thay đổi code trên repository khi hoàn tất commit hoặc check, code của bạn sẽ được nhanh chóng được kiểm tra, build và tự động deploy lên server test, live web site, hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn.

Một số lệnh trong Git

Một số lệnh thường dùng trong GIT

Tạo mới và thêm code 

Thêm mới Clone 1 project về:
git clone /<repository-path>/repository/
Trường hợp bạn cần kết nối tới Repository:
git remote add origin <git-remote-url>
tạo một nhánh mới và đặt tên là "feature_x" và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách
git checkout -b feature_x
Trở lại nhánh master
git checkout master
và xóa nhánh feature_x đó lần nửa
git branch -d feature_x
Commit và push code mới lên
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://YOURPROJECT.visualstudio.com/_git/
git push -u origin --all

Cài đặt Service Bus Explorer

Bạn vào trang https://github.com/paolosalvatori/ServiceBusExplorer/blob/develop/docs/documentation.md để xem hướng dẫn cài đặt.
Hoặc bạn có thể làm theo cách sau:

Cài đặt Chocolatey

Vào trang: https://chocolatey.org/install#installing-chocolate
Bạn copy dòng lệnh
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
Mở cmd lên bằng chế độ Administrator, sau đó thực hiện dòng lệnh đã copy để cài đặt Chocolately.
Thực hiện dòng lệnh sau để cài đặt Service Bus Explorer
chocolatey install ServiceBusExplorer

Khởi động Service Bus Explorer

Trong command line, gõ ServiceBusExplorer, nhấn Enter.
Đợi trong giây lát, Azure Service Bus sẽ được mở.
Chúc các bạn thành công

Azure Functions: Tạo và debug project trong Visual Studio (Part 2)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các tạo Project Function App trong Visual Studio và thực hiện việc debug.

Tạo Project Azure Function trong Visual Studio

Trong Visual Studio:
 • Tạo project bằng cách chọn File > New > Project.
 • Chọn Visual C# > Cloud > Azure Functions.
 • Nhấp OK.

Chọn Http trigger.

Lưu ý: Ở thời điểm hiện tại, Function app được tạo bằng Visual Studio sẽ có cấu trúc hơi khác với project được tạo ở Azure Portal.

Azure Function: Tạo một function app đơn giản

Giả sử bạn có 1 web app và muốn thực hiện chạy background. Bạn có thể sử dụng Background Task libraries, WebJobs, hoặc Windows Services. Ngoài ra có 1 giải pháp khác là sử dụng Azure Functions. Vậy Azure Functions app là gì? Chúng ta sẽ đi từng bài viết để tìm hiểu về chúng.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 Function app đơn giản trên Azure portal.

Azure Function app là gì?

Azure Functions là 1 giải pháp để thực hiện dễ dàng những đoạn code nhỏ, hoặc “functions” trên cloud. Bạn không cần quan tâm đến đến các thành phần khác như ngôn ngữ, hạ tầng, hoặc server. Vì Azure Functioin hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, F#, Node.js, Java, hoặc PHP. Bạn có thể deploy lên server Azure có sẵn hoặc trả tiền dựa vào số lần gọi tới Azure Function.

Kiểm tra Certificate trên Azure

Nếu chưa có certificate, bạn vào trang: Web Apps => Settings => SSL Certificates để upload cerficate

Sau khi upload xong, bạn copy THUMBPRINT rồi vào Application settings, thêm config WEBSITE_LOAD_CERTIFICATES


[WCF] Khắc phục lỗi "“The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration.”

 1. Go to Control Panel - Programs and Features - Turn Windows features on or off.
 2. Select .NET Framework 4.6 Advanced Services - WCF Services
 3. Check HTTP Activation.
 4. OK done.

Transform Web.config với Debug/Release on Build

Hôm trước mình build 1 web application trên VSTS, gặp trường hợp lỗi là web.config không tự động transform sang chế độ release. Cách khắc phục là mình thực hiện việc transform web.config trước khi build solution.

Files trong project

Tạo mới 1 dự án Web API 2. Bạn sẽ có 3 file web config:
 1. Web.config
 2. Web.Debug.config
 3. Web.Release.config
Tạo file Web.Base.config. Copy toàn bộ nội dung từ Web.config => Web.Base.config. File Web.Base.config được dùng làm file gốc để thực hiện việc transform web config.