Azure Function: Tạo một function app đơn giản

Giả sử bạn có 1 web app và muốn thực hiện chạy background. Bạn có thể sử dụng Background Task libraries, WebJobs, hoặc Windows Services. Ngoài ra có 1 giải pháp khác là sử dụng Azure Functions. Vậy Azure Functions app là gì? Chúng ta sẽ đi từng bài viết để tìm hiểu về chúng.
Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn tạo 1 Function app đơn giản trên Azure portal.

Azure Function app là gì?

Azure Functions là 1 giải pháp để thực hiện dễ dàng những đoạn code nhỏ, hoặc “functions” trên cloud. Bạn không cần quan tâm đến đến các thành phần khác như ngôn ngữ, hạ tầng, hoặc server. Vì Azure Functioin hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, F#, Node.js, Java, hoặc PHP. Bạn có thể deploy lên server Azure có sẵn hoặc trả tiền dựa vào số lần gọi tới Azure Function.

Kiểm tra Certificate trên Azure

Nếu chưa có certificate, bạn vào trang: Web Apps => Settings => SSL Certificates để upload cerficate

Sau khi upload xong, bạn copy THUMBPRINT rồi vào Application settings, thêm config WEBSITE_LOAD_CERTIFICATES


[WCF] Khắc phục lỗi "“The page you are requesting cannot be served because of the extension configuration.”

 1. Go to Control Panel - Programs and Features - Turn Windows features on or off.
 2. Select .NET Framework 4.6 Advanced Services - WCF Services
 3. Check HTTP Activation.
 4. OK done.

Transform Web.config với Debug/Release on Build

Hôm trước mình build 1 web application trên VSTS, gặp trường hợp lỗi là web.config không tự động transform sang chế độ release. Cách khắc phục là mình thực hiện việc transform web.config trước khi build solution.

Files trong project

Tạo mới 1 dự án Web API 2. Bạn sẽ có 3 file web config:
 1. Web.config
 2. Web.Debug.config
 3. Web.Release.config
Tạo file Web.Base.config. Copy toàn bộ nội dung từ Web.config => Web.Base.config. File Web.Base.config được dùng làm file gốc để thực hiện việc transform web config.

Tìm hiểu về Azure WebJob (Part 3)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo trigger Webjob, gọi WebJob bằng cách thiết lập CRON expression (trong file settings.job) hoặc sử dụng Azure Schedule.
Đặc điểm của trigger WebJob là chương trình chỉ chạy khi bạn gọi thủ công hoặc từ 1 schedule job nào đó.

CRON expression là gì?

CRON là 1 tiện ích về scheduler dựa trên thời gian trong hệ thống Unix. Bạn dùng CRON để thiết lập thời gian chạy 1 chương trình hoặc script nào đó theo thời gian đã định trước. Ví dụ như bạn muốn tạo report lúc 00:05 AM thì bạn sẽ thiết lập
 0 5 0 1/1 * ? *
Bạn có thể dùng tiện ích CronMaker để tạo ra CRON expression:
http://www.cronmaker.com/
CRON expression có thể khác đi đôi chút tùy theo hệ thống định nghĩa. Nhưng cơ bản gồm các field:
# ┌───────────── minute (0 - 59)
# │ ┌───────────── hour (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── day of month (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── day of week (0 - 6) (Sunday to Saturday;
# │ │ │ │ │                                       7 is also Sunday on some systems)
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# * * * * *  command to execute
Ví dụ:
 • Chạy script 30 phút 1 lần: 0,30 * * * * command
 • Chạy script 15 phút 1 lần: 0,15,30,45 * * * * command
 • Chạy script vào 3 giờ sáng mỗi ngày: 0 3 * * * command
 • Chạy script vào 23:45 (11:45 PM) vào thứ bảy: 45 23 * * 6 command

Bạn có thể tham khảo bảng định nghĩa nhanh về CRON

Entry Description Equivalent to
@yearly (or @annually) Run once a year at midnight of 1 January 0 0 1 1 *
@monthly Run once a month at midnight of the first day of the month 0 0 1 * *
@weekly Run once a week at midnight on Sunday morning 0 0 * * 0
@daily Run once a day at midnight 0 0 * * *
@hourly Run once an hour at the beginning of the hour 0 * * * *
@reboot Run at startup N/A

Tìm hiểu về Azure WebJob (Part 2)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách push 1 message lên Azure Queue storage và dùng WebJob để nhận message từ Azure Queue storage.

Azure Queue storage


Azure Queue storage là 1 một dịch vụ cho phép lưu trữ nhiều message thông qua http or https đã được xác thực. 1 hàng đợi (queue) tin nhắn có dung lượng lên tới 64 KB, tức là có thể chứa hàng triệu message.

Bạn cần có Azure Storage Explorer để quản lý data. Download tại:
https://azure.microsoft.com/en-us/features/storage-explorer/

Nếu bạn chưa có Azure storage account, thì bạn nên đăng ký: New -> Storage -> Storage account – blob, file, table, queue.
Blobs được dùng để lưu trữ file. Tables được dùng để chứa dữ liệu, và Queues được dùng để chứa message. Trong bài viết này, chúng ta sẽ sử dụng Queue service.

Tìm hiểu về Azure WebJob (Part 1)

Định nghĩa

WebJobs là 1 tính năng của Azure App Service cho phép bạn chạy chương trình hoặc script trong cùng 1 context với web app, API app, hoặc mobile app.
Bạn có thể dùng WebJobs để thay thế Windows Schedule Task và Windows Service. Đây là 1 giải pháp gọn nhẹ. Nhưng lưu ý, vì WebJobs chạy cùng 1 context với webapp nên bạn lưu ý tới chuyện performance nếu xử lý tác vụ nặng.
Azure WebJob có nhiều tính năng nổi bật hơn cron truyền thống (dựa trên timer). Azure WebJob có thể chạy ở chạy liên tục (continuously), theo yêu cầu (on demand) hoặc theo 1 schedule.
Các định dạng file được chấp nhận:
 • .cmd, .bat, .exe (using windows cmd)
 • .ps1 (using powershell)
 • .sh (using bash)
 • .php (using php)
 • .py (using python)
 • .js (using node)
 • .jar (using java)
Trong bài viết này, mình sử dụng C# để minh họa cách Azure WebJob hoạt động như thế nào.

Sử dụng Autofac trong WCF service Application

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp Autofac vào WCF service Application.
Đầu tiên, bạn tạo 1 project WCF Service Application, giả sử tên là DependencyInjectionInWcfApplication

Identity Server 4: Sử dụng EntityFramework Core cho Configuration data (Part 5)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Entity Framework để lưu trữ các thiết lập của IdentityServer 4 vào database.
Có 2 loại dữ liệu cần được lưu trữ vào database:
 1. Configuration data: resource và client (Configuration Store)
 2. Operation data: là loại dữ liệu phát sinh trong quá trình sử dụng Identity Server (token, code và consent). (Persisted Stored)