Skip to main content

Gửi mail trong ASP.NET Version 1

Nếu sử dụng .NET Framework 1.0, bạn sử dụng hàm trong System.Web.Mail để gửi thư.
using System.Web.Mail;
/// 
/// Summary description for GoogleMail
/// 
public class GoogleMail
{
  public static String From = "example@email.com";
  public static String Password = "YourPassword";  static public void Send(String To, String Subject, String Body)
  {
    MailMessage Mail = GoogleMail.CreateMailMessage(To, Subject, Body);
    GoogleMail.Send(Mail);
  }

  static public void Send(String To, String Cc, String Bcc, String Subject, String Body, String[] Attachments)
  {
    MailMessage Mail = GoogleMail.CreateMailMessage(To, Subject, Body);

    if (!String.IsNullOrEmpty(Cc))
    {
      Mail.Cc = Cc.Replace(',', ';').Replace(" ", "");
    }

    if (!String.IsNullOrEmpty(Bcc))
    {
      Mail.Bcc = Bcc.Replace(',', ';').Replace(" ", "");
    }

    if (Attachments != null)
    {
      foreach (String Attachment in Attachments)
      {
        Mail.Attachments.Add(Attachment);
      }
    }

    GoogleMail.Send(Mail);
  }

  static MailMessage CreateMailMessage(String To, String Subject, String Body)
  {
    MailMessage Mail = new MailMessage();
    Mail.BodyFormat = MailFormat.Html;

    Mail.From = From;
    Mail.To = To;
    Mail.Subject = Subject;
    Mail.Body = Body;

    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver", "smtp.gmail.com");
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport", "465");
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing", "2");
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate", "1");
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername", GoogleMail.From);
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword", GoogleMail.Password);
    Mail.Fields.Add("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpusessl", "true");

    return Mail;
  }

  static void Send(MailMessage Mail)
  {
    SmtpMail.SmtpServer = "smtp.gmail.com:465";
    SmtpMail.Send(Mail);
  }
}

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.