Skip to main content

Dynamic Data với MVC (Phần 2): Truy vấn để lấy dữ liệu

Sau khi đã gắn dữ liệu và DefaultModel, thì các bạn có thể truy vấn để lấy dữ liệu, nhưng hơi khác so với việc lấy dữ liệu trong Entity Framework.
Đầu tiên, bạn cần tìm hiểu về khái niệm: MetaTable, Meta Column, MetaPrimaryColumn, MetaForeignColumn...

Lấy dữ liệu cho MetaTable

Cơ bản là chúng ta không biết bảng hiện thời đang duyệt là bảng nào, nên chúng ta sẽ dựa vào HttpContext để biết tên table đang duyệt.
Lưu ý: Để lấy tên chính xác, các bạn thêm s vào sau tên mỗi table theo quy tắc tiếng Anh nhé.
MetaTable metaTable = MvcApplication.DefaultModel.Tables.Where(t => t.DataContextPropertyName == "DocumentCategories").FirstOrDefault();
      
      if (metaTable == null) RedirectToAction("Index", "Error");
      string idPropertyName = metaTable.PrimaryKeyColumns[0].Name;
      var record = metaTable.GetQuery().Take(1).ToIList();
      int id = int.Parse(SystemTools.GetValue(record[0], idPropertyName).ToString());
      ViewBag.MetaTable = metaTable;
      ViewBag.Record = record[0];
      ViewBag.Id = id;
      return View();
Trường hợp không có dữ liệu, redirect tới trang Error.
record: lấy 1 dòng dữ liệu trong Table. Do trả về là 1 tập hợp, nên khi gởi dữ liệu sang trang View, ta ghi record[0]
SystemTools.GetValue(objetct,  PropertyName): Bạn dùng Reflection để viết hàm này, truyền vào là 1 dòng, lấy dữ liệu ra của 1 ô. (sắp tới mình sẽ cập nhật lại).
Ok. Vậy là xong. Bây giờ bạn đã có list chứa dữ liệu cần hiển thị. Quan trọng là bạn sử dụng MVC như thế nào để hiển thị cho tốt, cho đẹp.
Chúc các bạn thành công.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.