Skip to main content

Lấy đường dẫn từ imageURI

Trong PhoneGap, khi bạn chọn 1 hình ảnh từ PhotoGallery, bạn sẽ nhận về 1 URI để chỉ tới đường dẫn hình ảnh.
Ví dụ: content://media/external/images/media/1
Đường dẫn này xem ra khá vô dụng khi bạn upload file lên server hoặc phục vụ cho mục đích khác (bạn không biết file upload tên gì, định dạng file ảnh là gì).
Để giải quyết vấn đề này, bạn sử dụng hàm window.resolveLocalFileSystemURI(imageURI, onResolveSuccess, fail);

 • imageURI: đường dẫn tương đối đến file ảnh
 • onResolveSuccess: hàm này được gọi khi xử lý thành công.
 • fail: hàm được gọi khi xử lý thất bại.
      window.resolveLocalFileSystemURI(imageURI, onResolveSuccess, fail);
      function onResolveSuccess(fileEntry) {
	     console.log(fileEntry.name);
	     alert(fileEntry.name);
	     alert(fileEntry.fullPath);
      }
	  
      function fail(evt) {
	     console.log(evt.target.error.code);
	     alert(evt.target.error.code);
      }
FileEntry
Đối tượng đại diện cho 1 file.
Thuộc tính:
 • name: tên file
 • fullPath: đường dẫn tuyệt đối từ thư mục gốc (root) đến FileEntry.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.