Skip to main content

Khai báo JSON

Một đối tượng JSON có thể chứa các kiểu dữ liệu:
 • Number
 • String
 • Boolean
 • Array
 • Another JSON object
 • Function
 • Null

Sau đây là cách tạo đối tượng JSON, tuy hơi dài (chậm) nhưng tương đối dễ hiểu:
var user = {};//Đây là cách định nghĩa một đối tượng User
user.UserName = "anbinhtrong";
user.DisplayName = "Án Bình Trọng";    
alert(user.DisplayName);//Sử dụng
Một cách khác nhanh chóng hơn là khởi tạo dữ liệu khi khai báo:
var user = {
      UserName: "anbinhtrong",
      DisplayName: "Án Bình Trọng",            
    };
Khai báo một mảng trong đối tượng JSON:
var user = {
      MyFriends: ["anhanh", "betieu"],      
    };
Và khai báo phương thức trong đối tượng JSON:
var user = {
      DisplayMyFriends: function () {        
        for (var i = 0; i < this.MyFriends.length; i++) {
          document.writeln(this.MyFriends[i]);
        }
      }
    };
Lưu ý: Một hàm trong Javascript được hiểu là 1 đối tượng
Và đây là đoạn code hoàn chỉnh:
  function Declare1() {
    var user = {};
    user.UserName = "anbinhtrong";
    user.DisplayName = "Án Bình Trọng";    
    alert(user.DisplayName);
  }

  function Declare2() {
    var user = {
      UserName: "anbinhtrong",
      DisplayName: "Án Bình Trọng",
      MyFriends: ["ananh", "betieu"],
      DisplayMyFriends: function () {        
        for (var i = 0; i < this.MyFriends.length; i++) {
          document.writeln(this.MyFriends[i]);
        }
      }
    };
    user.DisplayMyFriends();   
  }
  Declare1(); 
  Declare2(); 

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.