Skip to main content

Tạo và sử dụng template trong ASP.NET MVC3 (Phần 2)

Phần 1: Html.Helper
Khi lập trình website, nếu có 1 nội dung nào đó được lập đi lập lại nhiều lần, bạn sẽ tạo ra 1 thành phần để tái sử dụng lại. Trong Web Forms, chúng ta có thể tạo web user control hoặc web server control, nhưng trong MVC, chúng ta phải sử dụng partial views.

Cú pháp:
public static MvcHtmlString Partial(
 this HtmlHelper htmlHelper,
 string partialViewName
)
Ví dụ:
<div>
 @Html.Partial("_FeaturedProduct")
</div>
Tham số "_FeaturedProduct" mà chúng ta truyền vào Partial View là tên trang View mà chúng ta muốn hiển thị. Trang Partial View sẽ được gọi theo đường dẫn ~/Views/<controller> hoặc trong ~/Views/Shared
Trang _FeaturedProduct:
<style type="text/css"> 
  .featuredProduct {border: solid 1px #000} 
</style> 
<div> 
  <div> 
    <h2> 
      Our Featured product:<br /> 
      @ViewBag.FeaturedProduct.Name 
    </h2> 
  </div>  <div> 
    <h3> 
      Now discounted to $@String.Format("{0:F}", ((decimal)ViewBag.FeaturedProduct.Price)-100) 
    </h3> 
  </div>  
  <div> 
    @Html.ActionLink("Featured Product Details", "Details", new { id = ViewBag.FeaturedProduct.ProductId }) 
  </div> 
  <div> 
    <img class="featuredProduct" src="@Href("~/Content/Images")/@ViewBag.FeaturedProduct.ImageName" alt="Featured Product"/> 
  </div> 
</div>

Chia sẽ dữ liệu giữa View và Partial View

Vì ParitalView là trang được nhúng vào trang View nên bạn có thể sử dụng lại được ViewBag và ViewData của trang View. Còn nếu bạn muốn truyền Model vào trang View, bạn có thể viết như sau:
@Html.Partial("_FeatureProduct", new []{ "Apple", "Orange", "Banana", "Mango"})
trong đó new []{...} là model bạn muốn truyền tới trang Partial View theo cú pháp:
public static MvcHtmlString Partial(
 this HtmlHelper htmlHelper,
 string partialViewName,
 Object model
)
Bạn có thể tải ví dụ tại đây: Mediafire. Lưu ý: Phần Html.Action còn bị lỗi.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.