Skip to main content

Một số ví dụ minh họa về Fetch Command

Cách câu lệnh ví dụ dưới đây có thể sai (khoảng 10%), tùy theo cấu trúc email mà người dùng gởi.

Lấy nội dung Email

Section 1.1: Lấy nội dung Text

A UID FETCH 1 BODY.PEEK[1.1]
* 1 FETCH (UID 1 BODY[1.1] {170}
test
-- 
My signature
Blabla
...
)
A OK Completed

Sectioin 1.2: Lấy nội dung Text Html

A UID FETCH 1 BODY.PEEK[1.2]
* 1 FETCH (UID 1 BODY[1.2] {1321}
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
...
</HTML>
)
A OK Completed

Section 2: Lấy nội dung file đính kèm (nếu có)

Tùy theo số lượng file đính kèm, mà sẽ có section 2, section 3....
 • 1 file == section 2
 • 2 file == section 2 và section 3
 • ...
A FETCH 1 BODY.PEEK[2]
* 1 FETCH (BODY[2] {9541}
diff --git a/src/libtracker-data/tracker-data-query.c b/src/libtracker-data/tracker-data-query.c
index 20f0140..c9db8ec 100644
--- a/src/libtracker-data/tracker-data-query.c
+++ b/src/libtracker-data/tracker-data-query.c
@@ -210, ...

Body Structure

Mail Server sẽ trả về chuỗi miêu tả nội dung Email nằm trên 1 dòng. Dưới đây mình xuống dòng và thụt lề cho dễ nhìn chút :)
A01 UID FETCH 21 BODYSTRUCTURE
* 1 FETCH (
    UID 21 BODYSTRUCTURE (
        (
            ("TEXT" "PLAIN" NIL NIL NIL "7BIT" 170 7 NIL NIL NIL)
            ("TEXT" "HTML" ("CHARSET" "utf-8") NIL NIL "7BIT" 1321 24 NIL NIL NIL)
            "ALTERNATIVE" ("BOUNDARY" "=-GgGWuVS+goa+7OHIJWr0") NIL NIL
        )

        ("TEXT" "X-PATCH" ("NAME" "fix_class_signals.diff" "CHARSET" "UTF-8") NIL NIL "7BIT" 9541 266 NIL
            ("ATTACHMENT" ("FILENAME" "fix_class_signals.diff")) NIL)

        "MIXED" ("BOUNDARY" "=-RBJ0QoWwq+KaBoV5H8JN") NIL NIL
    )
)
A01 OK Completed
Để biết được phần body muốn lấy thuộc part mấy, bạn để ý số dấu ngoặc tương ứng với số cấp trong body.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.