Sử dụng Dependency Injection trong ASP.NET MVC

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn cách áp dụng Dependency Injection vào dự án ASP.NET MVC. Bài viết này dựa trên các tài liệu tham khảo: Programing in ASP.NET MVC, ASP.NET MVC 4 in Action.
Trước hết, chúng ta sẽ đi sơ qua các khái niệm: IoC là gì, cách áp dụng IoC vào dự án Web, ví dụ.

IoC là gì?

IoC là một nguyên lý thiết kế nổi tiếng với mục đích làm giảm sự phụ thuộc giữa các tầng, các thành phần và các lớp bằng cách nghịch đảo luồng điểu khiển của ứng dụng.
Trong phương pháp lập trình truyền thống, việc kiểm soát luồng thực hiện chương trình và các lớp con được thực hiện 1 cách rất chặt chẽ thì IoC lại tách mã thực thi từ mã vấn đề cụ thể. Cách tiếp cận này cho phép các thành phần khác nhau được phát triển một cách độc lập.
Ví dụ: trong ứng dụng MVC, lớp model, view và controller được thiết kế và xây dựng độc lập với nhau.
Hai triển khai phổ biến của nguyên lý IoC là Dependency Injection (chống lại sự phụ thuộc) và service location.

Các thư viện Dependency Injection: Ninject, Unity, StructureMap, Castle Windsor, MEF...

Dependency Resolver trong ASP.NET MVC

Một trong những tính năng mới của ASP.NET MVC 3 là dependency resolver. Đây là lớp thực thi của mô hình  Service Locator, cho phép framework gọi DI Container khi nó cần làm việc với 1 lớp thực thi từ một kiểu cụ thể.
Dependency Resolver gồm có 2 thành phần: lớp tĩnh DependencyResolver dùng để giải quyết sự phụ thuộc và 1 lớp interface IDependencyResolver.
Một câu hỏi được đặt ra, là làm sao áp dụng nó vào ASP.NET MVC, cụ thể trong ví dụ này là áp dụng Dependency Injection vào Controller.
Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét 1 ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này, chúng ta chỉ cho hiện câu Hello World được lấy từ MessageRepository
public interface IMessageRepository
{
 string GetMessage();
}
public class MessageRepository: IMessageRepository
{
 public string GetMessage()
 {
 return "Hello World";
 }
}
HomeController.cs
public class HomeController : Controller
{
 IMessageRepository _messageRepo;
 public HomeController(IMessageRepository messageRepo)
 {
 _messageRepo = messageRepo;
 }
 //
 // GET: /Home/

 public ActionResult Index()
 {
 var result = _messageRepo.GetMessage();
 return View(model: result);
 }

}
HomeController.cs
@model string
@{
  ViewBag.Title = "Index";
}

<div>@Model</div>
Chúng ta hi vọng kết quả là:
 Nhưng kết quả là:
Nguyên nhân là do DefaultControllerActivator yêu cầu controller có phương thức khởi tạo không tham số. Để khắc phục điều này, chúng ta có 2 cách: 1 là tạo custom controller factory sử dụng DI container, 2 là implement interface IDependencyResolver. Các bạn nên chọn cách 2.
public class NinjectDependencyResolver: IDependencyResolver
{
 private readonly IKernel _kernel;
 public NinjectDependencyResolver(IKernel kernel)
 {
 _kernel = kernel;
 AddBinding();
 }
 public object GetService(Type serviceType)
 {
 return _kernel.TryGet(serviceType);
 }

 public IEnumerable<object> GetServices(Type serviceType)
 {
 try
 {
  return _kernel.GetAll(serviceType);
 }
 catch (Exception)
 {
  return new List<object>();
 }
 }

 private void AddBinding() 
 {
 _kernel.Bind<IMessageRepository>().To<MessageRepository>();
 }
}
Đăng ký Dependency Resolver trong ASP.NET MVC
public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
{
 protected void Application_Start()
 {
 IKernel kernel = new StandardKernel();
 DependencyResolver.SetResolver(new NinjectDependencyResolver(kernel));
 AreaRegistration.RegisterAllAreas();      
 WebApiConfig.Register(GlobalConfiguration.Configuration);
 FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
 RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
 BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
 }
} 
Các bạn có thể tải ví dụ tại: MediaFire
Chúc các bạn thành công
Nhatkyhoctap's blog

No comments:

Post a Comment