Skip to main content

Tìm kiếm chuỗi tiếng Việt

Nếu database cũa bạn là SQL Sever thì khi tạo database mới bạn nên dùng Collation là SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI hay khi bạn tạo table mới thì set column đó dùng SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI cũng được.
  CREATE TABLE SinhVien (
    mahs VARCHAR(10),
    ten nvarchar(30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI,
    diachi nvarchar(30) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI
  )
Khi đó chĩ cần viết câu truy vấn như sau là được rồi.
  SELECT * FROM SinhVien WHERE ten LIKE '%luong%'
Còn nếu không tạo database hay column bằng collation SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI thì viết câu truy vấn bằng cách thêm COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI phía sau:
Using SQL Syntax Highlighting

  SELECT * FROM SinhVien WHERE ten LIKE '%luong%' COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI

Tham khảo:
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=19993

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.