Skip to main content

[NodeJs] Tạo và chạy Empty Project trong WebStorm

Webstorm chỉ hỗ trợ bạn tạo 2 loại project NodeJs: Node.js Express App và Meteor Js App. Nếu bạn muốn tạo 1 project NodeJs tùy ý, không dùng ExpressJs lẫn Meteor thì làm thế nào? Project tạo ra đảm bảo phải debug được Webstorm.

Tạo Empty Project

Tạo project mới và chọn Empty project.

Thêm Javascript file

Bạn thêm file javascript. VD: main.js

Run/Debug Configurations

Thêm mới Configuration: Chọn Node.js

Chọn file để chạy chương trình

Thêm thư viện để hỗ trợ syntax highlight:

Giờ bạn có thể debug và chạy chương trình bình thường.

Chúc các bạn thành công!!!

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.