Skip to main content

Angularjs: Sử dụng Provider

Giả sử bạn đang cần viết 1 service cho phép Partner tạo order. Khi request được gởi lên bao gồm data + api key.
Vấn đề đặt ra là giả sử bạn có nhiều service, ví dụ như service tạo SP Order, DTG Order. Service 2 tạo blended order từ sp order và dtg order.
        createOrder: function(){

          //pass api key here???

          //implementation

          console.log('Order is being created');

        }
Service trong AngularJs rất hữu ích nhưng trong trường hợp này thì có 1 sự dư thừa trong thiết kế. Thật sự không hay khi mỗi lần tạo order lại truyền apiKey.
Trong trường hợp này, ta sẽ dùng Provider.
Điểm khác biệt giữa Provider với Factory, Service là bạn phải định nghĩa làm $get để trả về đối tượng và bạn có thể sử dụng Provider trong app.config()
  var app = angular.module('app', []);

  app.provider('creatingPartnerOrder', [function(){    

    var apiKey = '';

    this.setApiKey = function(key){

      apiKey = key;

    };


    this.$get = function(){

      return{

        apiKey: apiKey,

        createOrder: function(){

          //pass api key here???

          //implementation

          console.log('Order is being created');

        }

      }

    };

  }]);

  app.config(['creatingPartnerOrderProvider', function(creatingPartnerOrderProvider) {

    creatingPartnerOrderProvider.setApiKey('123456');


  }])

  

  app.controller('AppCtrl', ['$scope', 'creatingPartnerOrder', function($scope, creatingPartnerOrder) {

    function createOrder(){

      if(creatingPartnerOrder.apiKey == '123456'){

        creatingPartnerOrder.createOrder();

        console.log('Order was created: ' + new Date());

      }

    }


    createOrder();

}]);

Cách tạo Provider


 1. Inject $provide vào hàm app config
 2. Tạo 1 provider bằng cách sử dụng hàm $provide.provider()
 3. Hàm provider nhất định phải có hàm $get()
 4. Kết quả trả về của hàm $get là đối tượng javascript.
Ngoài ra, bạn có thể khai báo provider bằng cách sau:
app.provider( 'providerExample', fun);

Nhật ký học tập

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.