Kiểm tra Certificate trên Azure

Nếu chưa có certificate, bạn vào trang: Web Apps => Settings => SSL Certificates để upload cerficate

Sau khi upload xong, bạn copy THUMBPRINT rồi vào Application settings, thêm config WEBSITE_LOAD_CERTIFICATES


Đơn giản nhất, bạn tạo Project WebAPI. Rồi thêm đoạn code sau để kiểm tra certificate.
Để lấy toàn bộ Certificate, bạn dùng đoạn code sau:

X509Store x509Store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
x509Store.Open(OpenFlags.ReadOnly);

var col = x509Store.Certificates;
var subjects = new List<string>();
foreach(var cer in col)
{
 subjects.Add(cer.Subject);
}

x509Store.Close();
Lấy 1 Certificate từ Thumbprint

var certStore = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
certStore.Open(OpenFlags.ReadOnly);
var certCollection = certStore.Certificates.Find(
    X509FindType.FindByThumbprint,
    // Replace below with your certificate's thumbprint
    certificate,
    false);
// Get the first cert with the thumbprint
if (certCollection.Count > 0)
{
 X509Certificate2 cert = certCollection[0];
 // Use certificate
 Console.WriteLine(cert.FriendlyName);
 certStore.Close();
 return cert.SubjectName.Name;
}

Chúc các bạn thành công