Cài đặt Service Bus Explorer

Bạn vào trang https://github.com/paolosalvatori/ServiceBusExplorer/blob/develop/docs/documentation.md để xem hướng dẫn cài đặt.
Hoặc bạn có thể làm theo cách sau:

Cài đặt Chocolatey

Vào trang: https://chocolatey.org/install#installing-chocolate
Bạn copy dòng lệnh
@"%SystemRoot%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command "iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString('https://chocolatey.org/install.ps1'))" && SET "PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%\chocolatey\bin"
Mở cmd lên bằng chế độ Administrator, sau đó thực hiện dòng lệnh đã copy để cài đặt Chocolately.
Thực hiện dòng lệnh sau để cài đặt Service Bus Explorer
chocolatey install ServiceBusExplorer

Khởi động Service Bus Explorer

Trong command line, gõ ServiceBusExplorer, nhấn Enter.
Đợi trong giây lát, Azure Service Bus sẽ được mở.
Chúc các bạn thành công