Một số lệnh trong Git

Một số lệnh thường dùng trong GIT

Tạo mới và thêm code 

Thêm mới Clone 1 project về:
git clone /<repository-path>/repository/
Trường hợp bạn cần kết nối tới Repository:
git remote add origin <git-remote-url>
tạo một nhánh mới và đặt tên là "feature_x" và chuyển qua nhánh đó (từ master) bằng cách
git checkout -b feature_x
Trở lại nhánh master
git checkout master
và xóa nhánh feature_x đó lần nửa
git branch -d feature_x
Commit và push code mới lên
git init
git add .
git commit -m "Initial commit"
git remote add origin https://YOURPROJECT.visualstudio.com/_git/
git push -u origin --all

Cập nhật và merge code

để cập nhật repository cục bộ của bạn và commit mới nhất, thực thi
git pull
các thay đổi, bạn có thể xem trước chúng bằng các
git diff <branch_source> <branch_destination>

Gắn nhãn (tagging)

Người ta khuyên nên tạo nhãn (tags) khi phát hành phần mềm. đây là khái niệm được biết đến, đã từng có trên SVN. Bạn tạo tag mới tên là 1.0.0 bằng cách
git tag 1.0.0 1b2e1d63ff
chuỗi 1b2e1d63ff là 10 ký tự đầu tiên của mã commit (commit id) mà bạn muốn tham chiếu đến bằng nhãn của bạn. Bạn có thể lấy mã commit với lệnh
git log
bạn cũng có thể sử dụng ít ký tự hơn từ mã commit, nó chỉ cần phải là duy nhất.

Tham khảo 

Sổ tay Git: http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.vi.html

No comments:

Post a Comment