Skip to main content

Thêm JWT Bearer vào Swagger UI trong ASP.NET Core 2.1

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp Swagger UI vào project ASP.NET Core 2.1

Swagger UI là gì?

Swagger UI là tập hợp các file HTML, Javascrpt, và CSS để tự động tạo tài liệu từ API tương thích với Swagger. Các bạn có thể tham khảo them Swagger từ địa chỉ: https://swagger.io

Setup Swagger UI trong ASP.NET Core

Bài viết này chỉ tập trung về Swagger UI, nên sẽ đi qua nhanh phần setup token sử dụng IdentityServer 4. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về IdentityServer 4 ở link sau: https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2017/08/tim-hieu-ve-identityserver-4.html

Setup IdentityServer 4

Tạo Project ASP.NET Core Web API Cài đặt thư viện IdentityServer 4:

Install-Package IdentityServer4 -Version 2.2.0
Install-Package IdentityServer4.AccessTokenValidation -Version 2.6.0 
Thêm những class định nghĩa về User, ApiResources, và Clients vào project.

public class Clients
{
 public static IEnumerable<Client> Get()
 {
 return new List {
   new Client {
  ClientId = "IdentityServer4Demo",
  ClientName = "Example Client Credentials Client Application",
  AllowedGrantTypes = GrantTypes.ResourceOwnerPassword,
  ClientSecrets = new List {
   new Secret("superSecretPassword".Sha256())},
  AllowedScopes = new List {"customAPI.read"}
   }
  };
 }
}

public class Resources
{
 public static IEnumerable<IdentityResource> GetIdentityResources()
 {
 return new List {
  new IdentityResources.OpenId(),
  new IdentityResources.Profile(),
  new IdentityResources.Email(),
  new IdentityResource {
  Name = "role",
  UserClaims = new List {"role"}
  }
 };
 }

 public static IEnumerable<ApiResource> GetApiResources()
 {
 return new List {
  new ApiResource {
  Name = "customAPI",
  DisplayName = "Custom API",
  Description = "Custom API Access",
  UserClaims = new List {"role"},
  ApiSecrets = new List {new Secret("scopeSecret".Sha256())},
  Scopes = new List {
   new Scope("customAPI.read"),
   new Scope("customAPI.write")
  }
  }
 };
 }
}

public class Users
{
 public static List<TestUser> Get()
 {
 return new List {
   new TestUser {
  SubjectId = "5BE86359-073C-434B-AD2D-A3932222DABE",
  Username = "your-username",
  Password = "your-password",
  Claims = new List {
   new Claim(JwtClaimTypes.Email, youremail@gmail.com"),
   new Claim(JwtClaimTypes.Role, "admin")
  }
   }
 };
 }
}

Trong hàm ConfigureServices(), bạn thêm đoạn code:

JwtSecurityTokenHandler.DefaultInboundClaimTypeMap.Clear();
 services.AddIdentityServer()
  .AddInMemoryClients(Clients.Get())
  .AddInMemoryIdentityResources(Models.IdentityServerModel.Resources.GetIdentityResources())
  .AddInMemoryApiResources(Models.IdentityServerModel.Resources.GetApiResources())
  .AddTestUsers(Users.Get())
  .AddDeveloperSigningCredential();
 services.AddAuthentication(options =>
 {
 options.DefaultAuthenticateScheme =
  JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
 options.DefaultChallengeScheme =
  JwtBearerDefaults.AuthenticationScheme;
 }).AddIdentityServerAuthentication(x =>
 {
 x.Authority = "http://your-website-url/";
 x.ApiName = "customAPI";
 x.RequireHttpsMetadata = false;
 });
Hàm Configure(), thêm đoạn code:

app.UseIdentityServer();
app.UseAuthentication();

Setup Swagger UI in ASP.NET Core

Thêm attribute Authorize vào class ValuesController.

[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
[Authorize]
public class ValuesController : ControllerBase
{
 // code was removed
}
Để sử dụng Swagger UI trong project ASP.NET Core, bạn cần cài đặt package Swashbuckle.AspNetCore
Install-Package Swashbuckle.Aspnetcore
Cấu hình XML cho project Khi compile, bạn sẽ gặp rất nhiều lỗi Missing XML, vd như:
1>Controllers\ValuesController.cs(11,18,11,34): warning CS1591: Missing XML comment for publicly visible type or member 'ValuesController'
Để khắc phục, bạn edit Project SwaggerUiDemo, thêm dòng này vào trong cặp thẻ PropertyGroup

<NoWarn>$(NoWarn);1591</NoWarn>
Trong hàm ConfigureServices(), bạn thiết lập:

services.AddSwaggerGen(c =>
{
 c.SwaggerDoc("v1", new Info
 {
 Title = "Blog Engine",
 Version = "v1",
 Description = "Authorization",
 License = new License
 {
  Name = "Apache 2.0",
  Url = "http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html"
 },
 TermsOfService = "None"
 });
 // Set the comments path for the Swagger JSON and UI.
 var xmlFile = $"{Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name}.xml";
 var xmlPath = Path.Combine(AppContext.BaseDirectory, xmlFile);
 c.IncludeXmlComments(xmlPath);

 // Swagger 2.+ support
 var security = new Dictionary<string, IEnumerable<string>>
 {
 {"Bearer", new string[] { }},
 };


 c.AddSecurityDefinition("Bearer", new ApiKeyScheme
 {
 Description = "JWT Authorization header using the Bearer scheme. Example: \"Authorization: Bearer {token}\"",
 Name = "Authorization",
 In = "header",
 Type = "apiKey"
 });
 c.AddSecurityRequirement(security);
});
Hàm Configures ()

// Enable middleware to serve generated Swagger as a JSON endpoint.
app.UseSwagger();

// Enable middleware to serve swagger-ui (HTML, JS, CSS, etc.), 
// specifying the Swagger JSON endpoint.
app.UseSwaggerUI(c =>
{
 c.SwaggerEndpoint("/swagger/v1/swagger.json", "Nhatkyhoctap V1");
 c.DocExpansion(DocExpansion.List);
});
Mở PostMan lên và thực hiện việc lấy token:
Content-type: application/x-www-form-urlencoded
RequestBody:
client_id= IdentityServer4Demo &client_secret=superSecretPassword&grant_type=password&username=your-username&password=your-password&scope=customAPI.read

Authorize request trong Swagger UI

Mở Swagger UI: http://your-website-url/swagger/index.html
Bạn sẽ thấy nút Authorize ở góc phải. Click vào để thêm token
Thêm token theo format: Bearer <your token>. Sau đó bấm nút Authorize
Thực hiện request lấy values từ ValuesController, token sẽ được tự động thêm vào mỗi khi thực hiện request. Và như vậy, mỗi request sẽ đính kèm token dùng để authorize.

Tham khảo

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/web-api-help-pages-using-swagger?tabs=visual-studio
http://michaco.net/blog/TipsForUsingSwaggerAndAutorestInAspNetCoreMvcServices
https://ppolyzos.com/2017/10/30/add-jwt-bearer-authorization-to-swagger-and-asp-net-core/

Chúc các bạn thành công.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.