Bạn có thể mở khóa

Câu đố

Lời giải

Dòng 1    6    8    2        1 số đúng, đúng vị trí   
Dòng 2    6    1    4        1 số đúng, sai vị trí   
Dòng 3    2    0    6        2 số đúng, sai vị trí   
                       
Dòng 1 và dòng 2 suy luận mâu thuẫn với nhau => loại 6 vì ko thể thỏa mãn được 2 điều kiện (A)                       
Dòng 3: loại 6, dựa trên suy luận A                       
                       
Dòng 1    X    8    2        1 số đúng, đúng vị trí   
Dòng 2    X    1    4        1 số đúng, sai vị trí   
Dòng 3    2    0    X        2 số đúng, sai vị trí   
                       
Dòng 3  => 2 số đúng là 2 & 0. Kết hợp với dòng 1 => 2 ở vị trí cuối    

Dòng 1    X    8    2        1 số đúng, đúng vị trí   
Dòng 2    X    1    4        1 số đúng, sai vị trí   
Dòng 3    2    0    X        2 số đúng, sai vị trí   
                       
Dòng 3: Số 0 là số đúng, nhưng sai vị trí. Do 2 nằm cuối => Số 0 chỉ có ở vị trí đầu tiên                       
                       
Dòng 1    X    8    2        1 số đúng, đúng vị trí   
Dòng 2    X    1    4        1 số đúng, sai vị trí   
Dòng 3          X        2 số đúng, sai vị trí   
                       
Dòng 2: 1 số đúng, sai vị trí. Vị trí còn lại ở giữa. Do chỉ còn số 4 là thích hợp do sai vị trí => 4 nằm ở vị trí 2                       
=> Kết quả cuối cùng là 042   

No comments:

Post a Comment