TortoiseSVN: Tự động loại bỏ folder bin và obj

Bạn vào Tortoise SVN --> properties và thêm mẫu ignore như sau:
 Bạn chọn New => Other
Bạn thêm vào đoạn code sau:

bin
obj
*.user
*.suo
*.bak
.vs
Bạn nhớ stick vào option "Apply property recursively" trước khi bấm OK
 Chúc các bạn thành công!

No comments:

Post a Comment