Skip to main content

Tìm hiểu về Azure WebJob (Part 3)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo trigger Webjob, gọi WebJob bằng cách thiết lập CRON expression (trong file settings.job) hoặc sử dụng Azure Schedule.
Đặc điểm của trigger WebJob là chương trình chỉ chạy khi bạn gọi thủ công hoặc từ 1 schedule job nào đó.

CRON expression là gì?

CRON là 1 tiện ích về scheduler dựa trên thời gian trong hệ thống Unix. Bạn dùng CRON để thiết lập thời gian chạy 1 chương trình hoặc script nào đó theo thời gian đã định trước. Ví dụ như bạn muốn tạo report lúc 00:05 AM thì bạn sẽ thiết lập
 0 5 0 1/1 * ? *
Bạn có thể dùng tiện ích CronMaker để tạo ra CRON expression:
http://www.cronmaker.com/
CRON expression có thể khác đi đôi chút tùy theo hệ thống định nghĩa. Nhưng cơ bản gồm các field:
# ┌───────────── minute (0 - 59)
# │ ┌───────────── hour (0 - 23)
# │ │ ┌───────────── day of month (1 - 31)
# │ │ │ ┌───────────── month (1 - 12)
# │ │ │ │ ┌───────────── day of week (0 - 6) (Sunday to Saturday;
# │ │ │ │ │                                       7 is also Sunday on some systems)
# │ │ │ │ │
# │ │ │ │ │
# * * * * *  command to execute
Ví dụ:
 • Chạy script 30 phút 1 lần: 0,30 * * * * command
 • Chạy script 15 phút 1 lần: 0,15,30,45 * * * * command
 • Chạy script vào 3 giờ sáng mỗi ngày: 0 3 * * * command
 • Chạy script vào 23:45 (11:45 PM) vào thứ bảy: 45 23 * * 6 command

Bạn có thể tham khảo bảng định nghĩa nhanh về CRON

Entry Description Equivalent to
@yearly (or @annually) Run once a year at midnight of 1 January 0 0 1 1 *
@monthly Run once a month at midnight of the first day of the month 0 0 1 * *
@weekly Run once a week at midnight on Sunday morning 0 0 * * 0
@daily Run once a day at midnight 0 0 * * *
@hourly Run once an hour at the beginning of the hour 0 * * * *
@reboot Run at startup N/A

Sử dụng CRON expresison trong Windows Azure

CRON expression bao gồm 6 fields: {second} {minute} {hour} {day} {month} {day of the week}. Ví dụ:
 • Mỗi 15 phút: 0 */15 * * * *
 • Mỗi giờ (that is, whenever the count of minutes is 0): 0 0 * * * *
 • Mỗi giờ từ 9 AM tới 5 PM: 0 0 9-17 * * *
 • Vào 9:30 AM mỗi ngày: 0 30 9 * * *
 • Vào 9:30 AM mỗi ngày trong tuần: 0 30 9 * * 1-5
Để sử dụng CRON trong WebJob, bạn định nghĩa file settings.job trong thư mục gốc chứa source code WebJob hoặc khai báo CRON expression khi upload source code WebJob bằng file zip.

{
  "schedule": "0 */15 * * * *"
}

Tạo trigger WebJob từ file settings.job

Để đơn giản, bạn chỉ cần tạo Console Application và xuất câu chào Hello World. Bạn có thể tham khảo bài viết ở https://nhatkyhoctap.blogspot.com/2017/12/tim-hieu-ve-azure-webjob-part-1.html để biết cách tạo 1 console application và publish lên Azure.
Trong console application, bạn thêm file settings.job nằm ở thư mục root của WebJobs. Mở file properties, chọn Copy if newer (or Copy always).
File settings.job có nội dung như sau:

{
 "schedule": "0 * * * * *"
}

Sau đó bạn chọn Publish As Azure WebJob.
Trong popup Add Azure WebJob, bạn chọn Run on Demand

Gọi WebJob từ Azure Scheduler

Để thiết lập WebJob chạy định kỳ, ngoài việc sử dụng CRON expression, bạn có thể trigger WebJob từ Azure Scheduler, Time Trigger, hoặc từ 1 background Task nào đó, ví dụ như HangFire.
 • Tạo Console Application Hello World, nhưng không bao gồm file settings.job.
 • Publish WebJobs lên, chọn chế độ Trigger. WebJob sẽ không tự chạy trừ khi bạn gọi thủ công.
 • Tạo Schedule Job theo các bước sau: Schedule Job Collections -> Add.
 • Điền thông tin và tạo Schedule Job.

Tạo Job trong Scheduler Job Collections, cung cấp Name, Pricing Tier, Resource Group etc.

Bạn chọn Pricing tier. Nếu bạn chọn Free, thì tạo được tối đa 5 job và execute được 3600 lần. Khuyết điểm của cách chọn này là bạn không thể dùng Authentication trong request, và chỉ được gọi tối đa 1 lần/giờ.


Action Settings

Bạn điền thông tin về Action, Method, Url, và Authentication Setttings.
Trong cửa sổ Authentication, bạn điền thông tin tài khoản sử dụng WebJob.

Bạn có thể tìm thông tin đăng nhập tại WebJob Properties.

Kiểm tra thông tin bằng PostMan:

Bạn thiết lập chạy 1 lần:

Quan sát kết quả WebJob log:

Như vậy là bạn đã setup thành công để gọi WebJob từ bên ngoài rồi đó.

Tham khảo

https://nishantrana.me/2017/03/21/scheduling-a-web-job-console-application-using-azure-scheduler/
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/web-sites-create-web-jobs#cron-expressions
https://en.wikipedia.org/wiki/Cron

Chúc các bạn thành công
Nhatkyhoctap's blog

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.